ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ tharahat.go.th ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
67%
มาก
 
8%
ปานกลาง
 
5%
น้อย
 
8%
น้อยที่สุด
 
10%