ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ tharahat.go.th ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
80%
มาก
 
20%
ปานกลาง
 
0%
น้อย
 
0%
น้อยที่สุด
 
0%