ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ tharahat.go.th ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
71%
มาก
 
7%
ปานกลาง
 
3%
น้อย
 
5%
น้อยที่สุด
 
12%