ท่านมีความพึงพอใจในการจัดทำ tharahat.go.th ?
เลือกระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
 
75%
มาก
 
4%
ปานกลาง
 
2%
น้อย
 
4%
น้อยที่สุด
 
13%