กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ และกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนทุกคน รวมทั้งพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อรักษาความสะอาดและแสดงถึงจิตสำนึกที่ดีในการทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ส่วนรวม และประเทศชาติ แสดงออกถึงจิตสำนึกและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีตัวแทนจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานราชการต่างๆ และภาคประชาชนเข้าร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

  View : 1529


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และ ส.ส.สรชัด สุจิตต์ สุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี , แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินแล

  01 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อาคารอเนกประสงค์

  22 ก.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีประเพณี สารทลาว

  14 ก.ย. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

  01 มิ.ย. 2565