นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุม​ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลปกครอง กรณีพิพาททางสาธารณะ ต้องคืนพื้นที่สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน กว่า 60 ตารางวา (ม.1 ต.ท่าระหัด)

นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส และนางสาว​ศิริวยา อ่อนสระ ปลัด​อำเภอ​งานปกครอง​ พร้อม​ด้วย นางสาวพัสวี บุญสิทธิ์ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม ประชุม​ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ ตามคำสั่งศาลปกครอง กรณีพิพาททางสาธารณะ ต้องคืนพื้นที่สำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน กว่า 60 ตารางวา (ม.1 ต.ท่าระหัด) ณ ห้องประชุม​ ชั้น 3 เทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมด้วย นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด , ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด , สำนักงาน​ที่ดิน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ , สภ.เมืองสุพรรณบุรี , นายวสุรัตน์ เสือเมือง ผู้ใหญ่บ้าน (พื้นที่พิพาท) , และผู้​มีส่วน​ได้เสียที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณา ทั้งในส่วนของสิทธิเอกชนในทางแพ่งและอาญาที่ได้ดำเนินการเองแล้ว รวมอำนาจหน้าที่ของอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมาย โดยสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยให้การสนับสนุน ทั้งนี้ กรณีข้างต้นได้เคยมีคำพิพากษาศาลปกครองเมื่อปี 2563 ให้หน่วยงานราชการ (กรมที่ดิน) ดำเนินการตรวจ​สอบคืนพื้นที่ทางสาธารณประโยชน์กว่า 60 ตารางวา แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมถึงความรอบคอบในการตรวจสอบแนวเขตที่ต้องชัดเจนเป็น​ธรรม ไม่กระทบสิทธิของบุคคลใด ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี รับทราบจะเร่งดำเนินการตามคำพิพากษา พร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สถานที่ โดยจะแจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ ภายใน 30 วัน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ยุติต่อไป พร้อมนี้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจร่วมกันแล้ว

  View : 158


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

  18 พ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  ลานกีฬา / สนามกีฬา ชุมชนท่าระหัด หมู่ที่ 1

  11 ต.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก #เทศบาลตำบลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  31 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมพัฒนาสนับสนุนกลุ่มสตรีตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้นที่ 3

  04 ก.ย. 2566