นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ“การออกแบบการจัดการระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการ” กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี

นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ “การออกแบบการจัดการระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้าถึงบริการ” กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

  View : 207


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  20 ธ.ค. 2562
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

  30 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

  23 ก.พ. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

  10 ก.ค. 2566