นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องวรรณรินทร์ เทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 640


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด •• ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก พัฒนาบึงลำสมุห์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณัฐภัทร

  12 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

  14 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเปิดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และศึกษาดูงาน โคกหนองนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลท่าระหัด

  21 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

  21 ต.ค. 2565