โครงการ “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน” ครั้งที่ 14

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 โครงการสร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน ครั้งที่ 14 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ดร.อุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผวจ.สุพรรณบุรีและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการ “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน” ครั้งที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวินัย การรักษาความสะอาดในชุมชน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโครงการ “คุณทิ้ง เราเก็บ” เอาใจใส่ และรณรงค์ให้ชาวสุพรรณบุรี มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด นอกจากนี้ ยังได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ว่าด้วยความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด ระหว่าง ????จังหวัดสุพรรณบุรี ????แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ????เทศบาลตำบลท่าระหัด ????บริษัท ชมเดือน คอมเพล็กซ์ จำกัด เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ โดยการรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมมือกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตามหลักการ 3Rs ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 936


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถโมบายเคลื่อนที่

  09 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จากศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

  14 มิ.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  17 ก.พ. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน

  07 มิ.ย. 2565