หารือแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด

วันที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลท่าระหัด หารือแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าระหัด และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด

  View : 1270


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด รับมอบที่ดิน บริเวณ ถนนเณรแก้ว ซอย 9 จำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด ซึ่งมีผู้อุทิศที่ดิน จำนวน 1 ราย คือ นายสาโรช ศิริโสภณาภรณ์ และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 รับมอบที่ดิน บริเวณ ถนนเณรแก้ว

  28 ก.ย. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองช่าง และงานนิติการ สำนักปลัด ประชุมชี้แจงที่สาธารณประโยชน์ ภายในหมู่บ้านเครือวัลย์ หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านและผู้ใช้ถนน

  27 ต.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565

  22 ธ.ค. 2564
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด

  17 ก.พ. 2565