วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับผู้ถูกกักตัวหรือผู้มีความเสี่ยง จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่ตำบลท่าระหัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

  View : 1684


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2563

  06 ก.ค. 2563
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด และหัวหน้าสำนักสำปลัด เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1-2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565

  21 มี.ค. 2565
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วม กิจกรรมสานเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ทั้งในด้านงานบริการและด้านคุณธรรมความโปร่งใส

  17 มี.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  1 รูป

  โครงการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  18 ก.พ. 2563