วิสัยทัศน์

“เทศบาลตําบลท่าระหัด เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม”

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

20 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 ก.พ. 2567

ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับ และโรคเมลิออยด์ (ไข้ดิน)

16 ก.พ. 2567

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำประปา

09 ม.ค. 2567

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลท่าระหัด ขอให้เจ้าของสุนัขและแมว นำบัตรประจำประตัวประชาชน มาขึ้นทะเบี..

08 ม.ค. 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ การป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

03 ม.ค. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567 ตามพระราชบัญ
ญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร..

27 ธ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้โรคติดเชื้อไวรัสซิกาและการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

10 พ.ย. 2566

การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

09 พ.ย. 2566

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567

09 พ.ย. 2566

คำนิยาม-บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง รอบบัญชี พ.ศ.2566-2569

09 พ.ย. 2566

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พ.ศ.2566-2569

09 พ.ย. 2566

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564

09 พ.ย. 2566

ประชาสัมพันธ์ แผนงานพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนและสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566)

06 พ.ย. 2566

เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ษริษัทชมเดือน คอมเพล็กซ์ และ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี ขอเชิญชวนร่วมสืบสานป..

03 พ.ย. 2566

ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าระหัด

20 ก.ย. 2566

ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำลุ่มแม่น้ำท่าจีน

17 ก.ค. 2566

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าร่วมการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

07 ก.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีท่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

30 มิ.ย. 2566

ขอประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด และการเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์ และวิธีดูแลในขณะที่ตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อน..

27 มิ.ย. 2566

ใบสมัครเข้ารับการศึกษา มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าระหัด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 มิ.ย. 2566

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และตรวจสุขภาพเชิงรุกในชุมชน (มหกรรมสุขภาพเชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ..

25 พ.ค. 2566

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน(มหกรรมสุขภาพเชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 พ.ค. 2566

กรมอนามัย แนะ “5 ถูก เพื่ออาหารปลอดภัย” คือ ซื้ออาหารถูกที่ ล้างถูกวิธี ปรุงถูกสุขลักษณะ เก็บอาหารถูกต้อง บริโภคอาหารถูกหลักของกรมอนามัย และการแจ้งเตื..

16 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกควัน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

10 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีว..

02 พ.ค. 2566

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลท่าระหัด

17 มี.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย..

09 ก.พ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ม.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง วิธีแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2566

16 ม.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าระหัด พ.ศ. 2566

16 ม.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

12 ม.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน..

12 ม.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน..

10 ม.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน..

09 ม.ค. 2566

แบบรายงานความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีที่อยู่อาศัยประจำ/ที่พักอาศัย ในพื้นที่น้ำท่วมขังกรณีอุทกภัย น้ำท่วมโดยฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ..

05 ม.ค. 2566

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566

04 ม.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566

29 ธ.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาสและเทศกาลต่าง ๆ

27 ธ.ค. 2565

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3

15 ธ.ค. 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566

15 พ.ย. 2565

แผนงานพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)

14 พ.ย. 2565

ขอเชิญร่วมงาน ลอยกระทง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วัดชายทุ่ง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

31 ต.ค. 2565

แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

04 ต.ค. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566

04 ต.ค. 2565

กศน.ตำบลท่าระหัด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2565 สนใจสมัครได้ที่ กศน.ตำบลท่าระหัด 064-7700740

21 ก.ย. 2565

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

30 พ.ค. 2565

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต./เมืองพัทยา)

23 พ.ค. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

11 พ.ค. 2565

เชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ที่ 5 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรร..

10 พ.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2565

03 พ.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2565

02 พ.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2565

21 เม.ย. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2565

14 เม.ย. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2565

05 เม.ย. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2565

28 มี.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 10/2565

25 มี.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2565

04 มี.ค. 2565

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ของเทศบาลตำบลท่าระหัด พ.ศ. 2565

03 มี.ค. 2565

การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ

21 ก.พ. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2565

21 ก.พ. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2565

09 ก.พ. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2565

03 ก.พ. 2565

หนังสือ “แนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา COVID - 19”

31 ม.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2565

24 ม.ค. 2565

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

20 ม.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2565

19 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส..

13 ม.ค. 2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2564

12 ม.ค. 2565

ประชาสัมพันธ์สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เปิดให้บริการงานทะเบียน เฉพาะการแจ้งเกิด-แจ้งตายในช่วงเทศกาลปีใหม่

30 ธ.ค. 2564

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564 พร้อมลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต 50% สำหรับผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนจาก ม.ร

27 ธ.ค. 2564

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2564

23 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564

21 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์สนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ “ดอกลำดวน เวลาเป็นของมีค่า” เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนาฯ

20 ธ.ค. 2564

ทต.ท่าระหัด เซ็นเอ็มโอยู ร่วมมือ “สร้างวินัย รักษาความสะอาดในชุมชน”

20 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564

20 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น Jitasa.care

17 ธ.ค. 2564

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

16 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564

09 ธ.ค. 2564

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน

02 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เอสเซ็นท์ ไลฟ์ สุพรรณบุรี

02 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์รางวัลสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมอวอร์ด ปี 2563

01 ธ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564

30 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

29 พ.ย. 2564

แบบประชาสัมพันธ์แบบรับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

26 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564

23 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

19 พ.ย. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562.pdf

17 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

12 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ "ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์" (E-Litigation) โดยศาลปกครอง เพื่อรองรับการดำเนินคดีตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดี

11 พ.ย. 2564

กำหนดการประกวดนางนพมาศ วัดชายทุ่ง ประจำปี 2564

10 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564

09 พ.ย. 2564

ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ วัดชายทุ่ง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

08 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564

05 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเอสเซ็นท์ไลฟ์ สุพรรณบุรี

05 พ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564

05 พ.ย. 2564

พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ. 2562

05 พ.ย. 2564

รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 27 ตุลาคม 2564

27 ต.ค. 2564

การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม “งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week) ปี 2564)

19 ต.ค. 2564

รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15 ตุลาคม 2564

15 ต.ค. 2564

รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 14 ตุลาคม 2564

14 ต.ค. 2564

รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 ตุลาคม 2564

12 ต.ค. 2564

รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 ตุลาคม 2564

04 ต.ค. 2564

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ 4588/2564
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุ..

01 ต.ค. 2564

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ 1 ตุลาคม 2564

01 ต.ค. 2564

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

17 ก.ย. 2564

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปี พ.ศ. 2564

08 ก.ย. 2564

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลท่าระหัดเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุก (Swab) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ตรวจฟรี)

08 ก.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

13 ส.ค. 2564

ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVI..

19 ก.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2564

16 ก.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564

18 มิ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์เรื่องการงดสูบบุหรี่

18 มิ.ย. 2564

แบบประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2564

14 มิ.ย. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564

09 มิ.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20/2564

08 มิ.ย. 2564

การฉีดวัคซีน COVID - 19

30 พ.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2564

28 พ.ค. 2564

แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

18 พ.ค. 2564

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

13 พ.ค. 2564

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

07 พ.ค. 2564

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

30 เม.ย. 2564

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1724/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหะสถาน เพื่อควบคุมการแพร่..

30 เม.ย. 2564

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 23 จังหวัด

29 เม.ย. 2564

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1673/2564 เรื่อง ให้ปิดสถานที่ (บางส่วน) เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2..

29 เม.ย. 2564

"สุพรรณฯ" สั่งปิดห้างดัง ทำความสะอาดหลังพบผู้ติดเชื้อ

28 เม.ย. 2564

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

16 เม.ย. 2564

คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1432/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลว.10 เมษายน..

10 เม.ย. 2564

ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าระหัด

10 เม.ย. 2564

สรุปผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

29 มี.ค. 2564

เผยแพร่ข้อมูลชุดวีดิทัศน์เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลก..

16 มี.ค. 2564

ขอเชิญประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

10 มี.ค. 2564

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

02 มี.ค. 2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

19 ก.พ. 2564

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

19 ก.พ. 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

19 ก.พ. 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

19 ก.พ. 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

19 ก.พ. 2564

คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล

15 ก.พ. 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด

04 ก.พ. 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าระหัด

04 ก.พ. 2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

01 ก.พ. 2564

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564

27 ม.ค. 2564

การสังเกตุอาการ ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ

07 ม.ค. 2564

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

06 ม.ค. 2564

ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

05 ม.ค. 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563

04 ม.ค. 2564

ชมฟรี มหกรรมมวยไทยยุทธหัตถี วันกีฬาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

15 ธ.ค. 2563

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

01 ธ.ค. 2563

ประกาศการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการชุมชนโพธิ์คอย แทนตำแหน่งที่ว่าง (กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) ครั้งที่ 2

26 พ.ย. 2563

ประกาศขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

23 พ.ย. 2563

ประกาศการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการชุมชนโพธิ์คอย (แทนตำแหน่งที่ว่าง กรณีพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ)

13 พ.ย. 2563

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

03 พ.ย. 2563

ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านโพธิ์นางเทรา หมู่ 3

26 ต.ค. 2563

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563

26 ต.ค. 2563

ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

07 ต.ค. 2563

ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

07 ต.ค. 2563

ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

07 ต.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

02 ต.ค. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 มิ.ย. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

23 พ.ค. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 ธ.ค. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง ผลการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

27 ก.ย. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ก.ย. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 ส.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

20 มิ.ย. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประจำปี พ.ศ. 2565

30 พ.ค. 2565

ผลการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง

08 เม.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 มี.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

11 มี.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

04 มี.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

01 มี.ค. 2565

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

11 ก.พ. 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 4 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565

04 ก.พ. 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

04 ก.พ. 2565

ประกาศผลการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565

28 ม.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

13 ม.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

12 ม.ค. 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

17 ธ.ค. 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

20 ต.ค. 2564

ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564

04 ต.ค. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

01 ต.ค. 2564

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

27 ก.ย. 2564

ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

14 ก.ย. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลงวันที่ 14 กันยายน 2564

14 ก.ย. 2564

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ลว.10 กันยายน 2564

10 ก.ย. 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

18 ส.ค. 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

02 พ.ย. 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564

14 ต.ค. 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

10 มิ.ย. 2563

ผลการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

10 เม.ย. 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

07 เม.ย. 2563

รับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

26 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563.

12 มี.ค. 2563

ประกาศผลการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

06 มี.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

03 มี.ค. 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563

13 ก.พ. 2563

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ม.ค. 2563

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเป็นพนักงงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

30 ม.ค. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพักรางวี บริเวณชุมชนโคกหม้อ ซอย ๒ ชุมชนโคกหม้อ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi..

19 ม.ค. 2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชการที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พ.ย. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณชุมชนโคกหม้อ ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ต.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.บริเวณชุมชนท่าโขลง ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ต.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. บริเวณซอยมีสุข หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ส.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยพระคุณแม่ ชุมชนท่าโขลง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 ส.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณ บริเวณชุมชนท่าโขลง ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ส.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนายเศียร พูลคูณ - บ้านนาง บุญเสริม แสงขาว ชุมชนคันทด หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มิ.ย. 2566

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e..

12 พ.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ชุมชนคันทด หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มี.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุกบริเวณ ผอ.ทักษิณ-ถนนสาย ๓๔๐ ชุมชนท่าระหัด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09 ม.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวี (หนึ่งข้าง) บริเวณถนนทางหลวงท่้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑ - ๐๓๖ ชุมชนท่าโขลง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 ม.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ซอยอังพันธุ์ ๑, ซอยอ้งพันธุ์ ๑/๑,ซอยอ้งพันธุ์ ๒, ซอยอ้งพันธุ์ ๓ ชุมชนโคกหม้อ หมู่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 ก.ย. 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางหลวงชนบท สุพรรณบุรี ๑๑๐๗๑ (บ้านคันทด) จากคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย - ๑ ซ้าย ฝั่งขวา ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด ชุมชนคันทด หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกว..

06 ก.ย. 2565

ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในชุมชนท่าระหัด หมู่ที่ 1 จำนวน 8 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 ก.ค. 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าระหัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 พ.ค. 2565

จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

05 พ.ค. 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล.จากศาลาหน้าวัดโพธิ์คอย ถึงบ้านนางละออ อู่ทอง ชุมชนโพธิ์คอย หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 พ.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำตลอดสาย ซอยเศรษฐี ช่วงที่ ๑ ชุมชนท่าโขลง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มี.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต จากแยกโรงเรียนวัดคันทด-ถนนเลี่ยงเมือง ชุมชนคันทด หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มี.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างร้านข้าวต้ม ๓ ต จากถนน ๓๔๐ ชุมชนโคกหม้อ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มี.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด และท่อลอดถนน ๑ จุด จากทางเข้าซอย ป.เพาะเห็ด หมู่ที่ ๑ ถึงสุดซอยหมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์คอย ด้วยวิธีประกว..

04 มี.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๒ จุด และท่อลอดถนน ๑ จุด จากทางเข้าซอย ป.เพาะเห็ด หมู่ที่ ๑ ถึงสุดซอยหมู่ที่ ๒ บ้านโพธิ์คอย ด้วยวิธีประกว..

25 ก.พ. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑-๐๐๒ สายบ้านคันทด-ลำสมุห์ หมู่ที่ ๔ บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๔๕ เมตร หนา ๐..

21 ม.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑-๐๐๒ สายบ้านคันทด-ลำสมุห์ หมู่ที่ ๔ บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๔๕ เมตร หนา ๐..

21 ม.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑-๐๐๒ สายบ้านคันทด-ลำสมุห์ หมู่ที่ ๔ บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๔๕ เมตร หนา ๐..

21 ม.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑-๐๐๒ สายบ้านคันทด-ลำสมุห์ หมู่ที่ ๔ บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๔๕ เมตร หนา ๐..

21 ม.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑-๐๐๒ สายบ้านคันทด-ลำสมุห์ หมู่ที่ ๔ บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๔๕ เมตร หนา ๐..

21 ม.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑-๐๐๒ สายบ้านคันทด-ลำสมุห์ หมู่ที่ ๔ บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๔๕ เมตร หนา ๐..

21 ม.ค. 2564

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง Asphalt Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น สพ.ถ. ๑๑-๐๐๑ สายบ้านคันทด-บ้านประตูน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านคันทด ตำบลท่าระหัด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๕๒๗ เมตร ห..

21 ม.ค. 2564

ประมวลภาพกิจกรรม

 • ดูภาพในอัลบัม
  11 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด หัวหน..
  21 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  14 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมประชาคมจ..
  21 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  15 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุข..
  21 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  11 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง..
  16 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  21 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อม..
  16 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  19 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำ..
  15 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  15 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรมแสดงควา..
  14 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  15 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมโคร..
  13 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลท่าระหัด ครั้งที่..
  08 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  15 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าว และเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลตรุ..
  02 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  30 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมือง สุพรรณบุรี ประจำ..
  02 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  15 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นางอาภา สุนทรศารทูล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำน..
  01 ก.พ. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  16 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นางอาภา สุนทรศารทูล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำ..
  24 ม.ค. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมการประชุมชี้แจง ข้อมูลต่อคณะกรรมการร่..
  17 ม.ค. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
  12 ม.ค. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  14 รูป
  นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกีฬาส..
  12 ม.ค. 2567
 • ดูภาพในอัลบัม
  13 รูป
  นางสาวปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อน..
  20 ธ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  13 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธีเปิด กิจกรรม “วันโล..
  20 ธ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  18 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัดร่วมกิจกรรมมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับตามโครงการสนับสนุนผ้า..
  18 ธ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  17 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมตรวจสอบการขอใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือเคล..
  15 ธ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  15 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ลงพื้นที่สุ่มตรวจครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียก ในพื้นที..
  14 ธ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  19 รูป
  โครงการมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องเรียนมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ สำนักง..
  07 ธ.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระห..
  29 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  21 รูป
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลท่าระหัด ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (วันที่ 2) ~ ..
  27 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลท่าระหัด ประจำปี 2566 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (วันแรก) (ประ..
  26 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  5 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง และกองสาธารณสุขฯ ร่วมประช..
  23 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  19 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ..
  23 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  8 รูป
  ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลง..
  16 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  19 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเปิดโครงการ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่า..
  16 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  9 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบวัสดุคุรุภัณฑ์ ตา..
  01 พ.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  21 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคล..
  31 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมเวทีเสวนาฟังเสียงคนสุพรรณบุรี “สุราเส..
  31 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่า..
  26 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  19 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมการประชุมและลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเ..
  26 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  12 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีเจริญพระพุ..
  18 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  5 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีทำบุญเนื่อง​ในวันตำรวจ ประจำปี 2566 และพิธีมอบ..
  17 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่า..
  17 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  16 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด , ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าระหัด , ..
  16 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  10 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วยข้าราชการ เทศบาลตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีทำบุญตัก..
  13 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  17 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด เข้าร่วมกิจกรรมจิต..
  11 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด มอบหมายให้ นางสายทิพย์ แสนสว่าง และนายเฉลิมพล ศรีครุฑ ..
  02 ต.ค. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  16 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อด้วย ปลัดปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต ปลัดเทศบาลตำบลท่าร..
  29 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย กองการศึกษา ร่วมประเพณีวันสารทลาวเดือนสิบ ณ ..
  29 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  18 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เป็นประธาน ในพิธีเปิดการปฐมนิเทศผู้ร่วมเรียนรู้ โครงกา..
  29 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  17 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการ ร่วมประชุมพิจารณาช..
  28 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  14 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมพิธีครบรอบ 63 ปี วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค..
  28 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  21 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดมเหยงค..
  28 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  18 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าระหัด ..
  28 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล..
  27 ก.ย. 2566
 • ดูภาพในอัลบัม
  20 รูป
  นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด เข้าร่วมงานครบรอบ 1 ปี เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ ค..
  27 ก.ย. 2566