ประชาสัมพันธ์การรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่บ้าน/ชุมชน และการใช้น้ำอย่างประหยัด