ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชนและรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานช่วยชาติ ช่วยสิ่งแวดล้อม