ประชาสัมพันธ์ช่องทางใช้บริการศูนย์ดำรงธรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019