ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด