ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564