ประชาสัมพันธ์ "ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์" (E-Litigation) โดยศาลปกครอง เพื่อรองรับการดำเนินคดีตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดี