ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีท่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566