กรมอนามัย แนะ “5 ถูก เพื่ออาหารปลอดภัย” คือ ซื้ออาหารถูกที่ ล้างถูกวิธี ปรุงถูกสุขลักษณะ เก็บอาหารถูกต้อง บริโภคอาหารถูกหลักของกรมอนามัย และการแจ้งเตือนภัยด้านอาหาร