ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566