ประกาศเทศบาลตำบลท่าระหัด เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566