ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าร่วมการอบรมผู้สัมผัสอาหาร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี