ประชาสัมพันธ์การพ่นหมอกควัน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566