โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน(มหกรรมสุขภาพเชิงรุก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566