ประชาสัมพันธ์การรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า