แผนงานพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนและสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2565)