แบบประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2564


ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ.pdf

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา.pdf

ด้านที่่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง.pdf

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ.pdf

ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล.pdf


  View : 3254


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง