รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563


งบแสดงฐานะการเงิน.pdf

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน.pdf

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร.pdf

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง.pdf

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน.pdf

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี.pdf

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย.pdf

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก.pdf

หมายเหตุ 9 เงินสะสม.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ.pdf

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม.pdf


  View : 3368


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง