รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15 ตุลาคม 2564