รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 ตุลาคม 2564