รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 14 ตุลาคม 2564