รอบรั้ว รอบบ้าน งานกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 12 ตุลาคม 2564