ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2564