ประชาสัมพันธ์การเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลท่าระหัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564
 นายคมสันติ์ สุขสมดาว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด  
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลท่าระหัด

❌ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต❌
เชิงสัญลักษณ์ "มือขวาทับซ้าย"

อันเป็นการแสดงออกถึงต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารงานด้วยความโปร่งใส สุจริตตรวจสอบได้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ

  View : 1557


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง