ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


คำแถลงงบประมาณ.pdf

บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf

รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf

เทศบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.pdf


  View : 929


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง