ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 6 ฉบับ


ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน งานทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด.jpg

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร.jpg

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร การขุดดิน และถมดิน.jpg

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พิการ และผู้ป่วยเอดส์.jpg

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด.jpg

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด.jpg


  View : 2509


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง