ประกาศเพิกถอนสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (กรณีบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุ)