คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 4588/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด