คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1724/2564 เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหะสถาน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ลว.30 เมษายน 2564